Анализи

Принудително изпълнение върху дял на съдружник в ООД

адв. д-р Ивайло Василев
1. Увод
В разпоредбите на чл. 517 ГПК е регламентирана процедура по реализиране на изпълнителния способ „Изпълнение върху дял от търговско дружество“. Тази процедура включва правила, които са относими към принудителното изпълнение на дял от имуществото на ООД, което по принцип не отговаря за личните задължения на съдружниците. Когато обаче принудителното изпълнение е…

Read More »

Понятие и същност на публичното предлагане на ценни книжа

д-р Ясен Николов
1. Въведение.
Публичното предлагане на ценни книжа е смесен фактически състав, който включва изпълнението на редица нормативни изисквания, създадени за целите на защитата на инвеститорите. Сред тези изисквания съществено място заема разкриването на информация за емитентите и ценните книжа, която е необходима на инвеститорите…

Read More »

Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от ТЗ и иска по чл. 29 от ЗТРРЮЛНЦ

адв. Маргарита Балабанова
редовен докторант по търговско и стопанско право, Секция по гражданскоправни науки, Институт за държавата и правото при БАН

1. Проблем

Търговското дружество престава да съществува като правен субект от момента на заличаването му в търговския регистър. Възможно е в един по-късен момент да бъде открито имущество, което е принадлежало на дружеството и не е било разпределено по време на ликвидацията. Поставя се въпросът какъв е пътят за защита на заинтересованите лица – дали да направят искане по чл. 273, ал. 2 от…

Read More »

Относно абсолютната погасителна давност в частното право

Проф. д-р Поля Голева
Секция по гражданскоправни науки, Институт за държавата и правото при БАН

1. През последните години в медиите, на конференции, в Парламента активно се обсъжда въвеждането на така наречената в частното право „абсолютна погасителна давност от 10 години“. Изработен е Законопроект за изменение и допълнение на Закона за задължения и договорите – нов чл. 112а, който вече е приет на първо четене, и гласи…

Read More »

Дял в капитала и дружествен дял в ООД – същност и разграничение

гл. ас. д-р Златка Вангелова
Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство

І. В настоящата статия ще бъде разгледан предметът (обектът) на договора за прехвърляне на дружествен дял в ООД. Безспорно за правната теория и практика е, че предмет на този договор е дружественият дял. Това изрично е посочено в чл. 129 ТЗ („Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.“). Въпреки това обаче много често в практиката, макар наименованието на…

Read More »

Обратно изкупуване на акции и интересите на акционерите

гл. ас. д-р Александър Александров
Юридически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Обратното изкупуване на акции по своята правна същност представлява сделка, при която акционерното дружество придобива собствеността върху акции, които самото то е издало. На пръв поглед изглежда нелогично да се допусне акционерното дружество да придобие собствени акции и да стане акционер в самото себе си. Въпреки това действащата правна уредба у нас, както и…

Read More »