АД

Някои въпроси относно протокола за заседание на общото събрание на акционерите

доц. д-р Николай Колев, Институт за държавата и правото при БАН

1. Тълкуването на всички алинеи на чл. 232 ТЗ сочи недвусмислено на извода, че задължително е наличието на протокол за всяко проведено общо събрание, който трябва да отговаря на определени изисквания за съдържание и приложения. Смисълът на това изискване е да се осигури възможност на всички акционери да се запознаят с взетите от общото събрание решения и всички подробности около тях, с което се гарантира упражняване на членствените им права, в частност – правото им на сведения за дейността на дружеството…

Read More »

Правото на акционерите в публичното дружество да предлагат нови решения по въпроси, включени в дневния ред на общото събрание

гл. ас. д-р Златка Вангелова
Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство

І. Предмет на изследването

Предмет на разглеждане в настоящото изложение е правото на акционерите в българското публично дружество да предлагат решения преди провеждане на общото събрание по въпроси, включени в дневния ред на събранието. Това право е уредено в чл. 118, ал. 2, т. 4 Закон за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), поради…

Read More »

Понятие и същност на публичното предлагане на ценни книжа

д-р Ясен Николов
1. Въведение.
Публичното предлагане на ценни книжа е смесен фактически състав, който включва изпълнението на редица нормативни изисквания, създадени за целите на защитата на инвеститорите. Сред тези изисквания съществено място заема разкриването на информация за емитентите и ценните книжа, която е необходима на инвеститорите…

Read More »

Обратно изкупуване на акции и интересите на акционерите

гл. ас. д-р Александър Александров
Юридически факултет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“

Обратното изкупуване на акции по своята правна същност представлява сделка, при която акционерното дружество придобива собствеността върху акции, които самото то е издало. На пръв поглед изглежда нелогично да се допусне акционерното дружество да придобие собствени акции и да стане акционер в самото себе си. Въпреки това действащата правна уредба у нас, както и…

Read More »

Относно някои проблеми в правния режим на изключването на акционери

доц. д-р Вълчин Даскалов
Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство

1. Въведение

Търговският закон изрично урежда най-важното законово задължение на акционера – задължението за вноски (чл. 188, ал. 1 ТЗ). Всеки акционер трябва да направи своята вноска за записаните акции. Нарушаването на това задължение води до много сериозни неблагоприятни последици за неизправния акционер. От една страна, той носи имуществена юридическа отговорност по отношение на дружеството, а, от друга, може да бъде изключен от…

Read More »

Вписването в книгата на акционерите и упражняването на акционерните права

доц. д-р Николай Колев
Ръководител на Секцията по гражданскоправни науки и Председател на Научния съвет, Институт за държавата и правото при БАН

1. Съобразно нормата на чл. 179 ТЗ, указваща изчерпателно съдържанието и изискванията за водене на книгата на акционерите, по своята правна същност тя представлява частен документ от категорията на т.нар. свидетелстващи документи и като такъв тя се ползва само с формална доказателствена сила, т.е. до доказване на противното книгата на акционерите установява единствено, че са вписани конкретни…

Read More »