ООД

Допълнителната парична вноска в ООД в практиката на ВКС

доц. д-р Николай Колев
Институт за държавата и правото при БАН

1. Същност
По своето правно естество допълнителните парични вноски представляват вътрешен източник за финансиране на дружеството, поради което решението на общото събрание на съдружниците не се отразява в търговския регистър и в капитала на дружеството – арг. от чл. 134, ал. 3 ТЗ. Допълнителната парична вноска, ако не е послужила…

Read More »

Правна същност и особености на управителското правно отношение

доц. д-р Вълчин Даскалов, Юридически факултет, УНСС

1. Въведение

1.1. Органно и договорно правоотношение

С големите изменения в Търговския закон (ТЗ) през 2003г. ролята на договора за възлагане на управлението на управителите на дружествата с ограничена отговорност и на членовете на управителните органи на акционерните дружества беше регламентирана законодателно. Наред с това, законът подчерта и значението на избирането на същите лица от компетентните органи на дружествата…

Read More »

Дял в капитала и дружествен дял в ООД – същност и разграничение

гл. ас. д-р Златка Вангелова
Юридически факултет, Университет за национално и световно стопанство

І. В настоящата статия ще бъде разгледан предметът (обектът) на договора за прехвърляне на дружествен дял в ООД. Безспорно за правната теория и практика е, че предмет на този договор е дружественият дял. Това изрично е посочено в чл. 129 ТЗ („Дружественият дял може да се прехвърля и наследява.“). Въпреки това обаче много често в практиката, макар наименованието на…

Read More »

Свикване на общото събрание на ООД по искане на съдружници

доц. д-р Николай Колев

1. В практиката си ВКС посочва, че в рамките на функциите на управителя е да организира дейността на дружеството, включително и да свика извънредното общо събрание по инициатива на съдружници с дялове над 1/10 от капитала. За иницииралите свикването на общото събрание съдружници се поражда правото сами да го свикат само в случай, че в двуседмичен срок от писменото искане управителят…

Read More »

Проблемът за защитата на търговците срещу неблагоприятни за тях сделки, сключвани от техните представители

проф. д-р Поля Голева

1. Проблемът

Представителството е широко застъпен в търговското право институт. От една страна, значителна част от участниците в търговския оборот са юридически лица, които са изкуствени образования, нямат собствена психика и следователно не могат да образуват и изявяват правно валидна воля. Затова те правят своите волеизявления чрез законните си представители – неограничено отговорните…

Read More »