Публикуване

Юридически сайт за дружествено право е електронно издание (ISSN 2683-121X), включено в Националния референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране. Изданието публикува научни статии и студии по въпроси на търговските дружества и търговския регистър, които подлежат на предварително одобрение от редакционната колегия.

Редакционна колегия

Главен редактор: доц. д-р Николай Колев (CV)

Членове: проф. д-р Поля Голева, доц. д-р Вълчин Даскалов, доц. д-р Петър Бончовски, доц. д-р Андрей Александров

Към авторите

Авторските материали трябва да бъдат изпратени на електронен адрес на редакцията: nikolay@companylawreview.com.

Правила за форматиране и библиографското описание

шрифт на текста: Times New Roman 12

полета: 2,5 см от всяка страна

подравняване: двустранно (Justified)

отстъп за нов параграф: 1,25 см

междуредово разстояние: 1

страниците са номерирани

бележките под линия са по системата footnote, формат 1, 2, 3 …

библиографските цитирания трябва да отговарят на стандарта за библиографски позовавания и цитиране на информационни ресурси БДС ISO 690:2011

Авторски права

Всички публикации и коментари могат да бъдат цитирани в други сайтове или в статии в печата с отбелязване на авторството, датата на публикуването им и източника (ISSN-а на сайта и URL адреса на съответната публикация).